Jednym z najważniejszych obszarów działalności Ośrodka Badawczego Facta Ficta jest organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych kongresów oraz konferencji czy sympozjów naukowych. Głównym priorytetem jest dla nas dbałość o utrzymywanie jak najwyższego poziomu debaty akademickiej przy jednoczesnym otwarciu na możliwie szerokie grono badawcze: od uznanych w środowisku polskim i międzynarodowym badaczy po studentów, doktorantów oraz entuzjastów spoza świata nauki. Wszystkie wydarzenia Ośrodka są otwarte dla słuchaczy, a konferencjom bardzo często towarzyszą organizowane pro bono promocje ważnych z perspektywy problematyki obrad książek naukowych czy otwarte wykłady gościnne, utrwalane na kanale Ośrodka na YouTube.

Szczegóły: Archiwum konferencji · Finansowanie konferencji ·Informacje o konferencjach (lista mailingowa) · Regulamin konferencji

Finansowanie konferencji

Ośrodek Badawczy Facta Ficta prowadzi tzw. działalność odpłatną pożytku publicznego – a zatem nie jest to działalność gospodarcza. Członkowie zarządu fundacji nie są zatrudnieni na umowę o pracę i nie pobierają pensji. Oznacza to, że fundacja rozlicza każdy projekt konferencyjny i wydawniczy indywidualnie, nie czerpiąc zysków ani nie finansując własnych inicjatyw z funduszy konferencyjnych. Opłaty konferencyjne wpłacane na konta fundacji pokrywają zatem:

 • koszty organizacji wydarzenia (w tym także, jeśli sala nie jest użyczana Ośrodkowi nieodpłatnie, koszt jej wynajmu);
 • przygotowanie indywidualnie zaprojektowanych materiałów promocyjnych (strony internetowe, plakaty, grafiki w mediach społecznościowych) i konferencyjnych (teczki, programy książkowe, ebooki z abstraktami i identyfikatory; w przypadku większych wydarzeń także torby, notatniki, długopisy czy inne gadżety);
 • catering (przerwy kawowe bądź, w przypadku większych wydarzeń, także powitalny bankiet);
 • koszt przygotowania publikacji książkowych lub czasopiśmiennych (wraz z wynagrodzeniami dla recenzentów, osób odpowiedzialnych za skład, redakcję, korektę itp.);
 • koszty inne (np. lotu, akomodacji i utrzymania keynote speakera w trakcie wydarzeń międzynarodowych).

Wysokość opłat konferencyjnych uzależniona jest od wielu czynników i każdorazowo dopasowywana jest zarówno do rangi wydarzenia, jak i jego charakteru. Ponieważ zaś Ośrodek z definicji nie organizuje konferencji zamkniętych lub dedykowanych konkretnej grupie docelowej (tak jak jest w przypadku konferencji studencko-doktoranckich czy zamkniętych naukowych), uśrednienie opłaty przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztów organizacji jest utrudnione – i stąd też decyzją zarządu fundacji podczas konferencji organizowanej lub współorganizowanej przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, finansowane są każdorazowo granty zwalniające z uiszczania opłaty konferencyjnej, przeznaczone dla osób uczących się lub niezatrudnionych, dla których wysokość opłaty stanowiłaby przeszkodę w udziale w wydarzeniu. O przyznaniu grantu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz dorobek naukowy, oceniany pod względem adekwatności z tematyką i problematyką danego wydarzenia. Szczegóły nt. grantów i listy dotychczasowych laureatów znajdują się w sekcji „Granty” na niniejszej stronie.

Lista mailingowa

Prelegenci i goście wszystkich wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek trafiają na listę mailingową, za pośrednictwem której rozpowszechniane są informacje o konferencjach, wykładach lub publikacjach sygnowanych przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta. W przypadku woli zapisania się do listy lub wypisania się z niej, prosimy się kontaktować z nami pod adresem contact@factaficta.org lub użyć poniższego formularza kontaktowego.

Regulamin konferencji

Regulamin konferencyjny dotyczy wszystkich projektów organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta. Regulamin powstał na podstawie załącznika do Uchwały Zarządu FF/UchZ/2015/1a z dnia 4 kwietnia 2015 r., dostępnego w wersji elektronicznej (.pdf) pod tym linkiem.

Kwalifikacja abstraktów
 1.  Kwalifikowane do oceny są abstrakty, które nadesłane zostały w wyznaczonym terminie, chyba że Główny Organizator postanowi inaczej.
 2. Kwalifikowane do oceny są abstrakty, które zawierają pełne dane prelegenta/ów, wymagane w CFP i/lub informacji na stronie, tj. tytuł, afiliacja, dane kontaktowe. W przypadku braku afiliacji prosimy wpisać informację „brak afiliacji”.
 3. Automatycznie odrzucane będą abstrakty, które w tytule wystąpienia mają więcej niż 250 znaków ze spacjami.
 4. W wypadku więcej niż dwóch afiliacji, należy podać dwie najważniejsze, pozostałe nie będą uwzględniane ani w programie, ani w zaświadczeniu. Jeżeli zgłaszający wskaże więcej niż dwie afiliacje, do programu i zaświadczenia wpisane zostaną wyłącznie dwie pierwsze.
 5. Prosimy o zapisywanie tytułów wystąpienia wyłącznie drukiem znormalizowanym, tj. bez użycia CapsLocka.

Porządek obrad

 1. Czas trwania referatu wynosi 20 min.
  1.1. W wypadku konferencji online wynosi on 15 minut (FF/UchZ/2020/5 z dnia 12 kwietnia 2020).
 2. Wszystkie dyskusje odbywają się zaraz po danym referacie i trwają 10 min (wyjątek stanowią sesje typu roundtable, wykłady gościnne keynote speakerów i warsztaty).
 3. W przypadku przedłużenia czasu wygłaszania referatu, naddatek będzie odejmowany od czasu dyskusji.
 4. W przypadku przekroczenia dedykowanych prelegentowi minut (referat plus dyskusja) moderator ma prawo odebrania mu głosu.
 5. Publiczność i pozostali prelegenci mają prawo do zabierania głosu wyłącznie podczas dyskusji.

Opłaty

 1. Opłata rejestracyjna (zwana też konferencyjną) jest podstawą do odbioru materiałów konferencyjnych (drukowana książka programowa, teczka, zaświadczenie i identyfikator) oraz korzystania z cateringu.
 2. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji już po jej uiszczeniu.
 3. Rejestracja bezpłatna nie upoważnia do odbioru materiałów konferencyjnych i korzystania z cateringu bez wyraźnej i indywidualnie udzielonej zgody organizatorów konferencji.
 4. Zwolnienie z opłaty konferencyjnej przysługuje wyłącznie zaproszonym gościom z wykładem plenarnym (keynote speakers) oraz laureatom grantu OBFF.
 5. Członkowie Rady Naukowej i Organizatorzy chcący wziąć udział w konferencji podlegają obowiązkowi uiszczenia opłaty rejestracyjnej tak samo jak pozostali prelegenci.
 6. Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. Za wystawienie zaświadczenia o uczestnictwie biernym pobierana jest opłata w wysokości 50 PLN.

Materiały konferencyjne

 1. Materiały konferencyjne w wypadku konferencji online, hybrydowej, stacjonarnej obejmują:
  a. zaświadczenie (podziękowanie) o wygłoszeniu referatu,
  b. fakturę lub efakturę,
  c. program konferencyjny,
  d. w wypadku konferencji stacjonarnych – także teczkę, identyfikator oraz notatnik.
 2. Opłata konferencyjna pokrywa wyłącznie koszt wyżej wymienionych dokumentów i materiałów.
 3. W wypadku konferencji online oraz konferencji stacjonarnych lub hybrydowych wystawienie dodatkowych dokumentów jest objęte opłatą: 30 PLN za każdy dodatkowy dokument.
 4. W wypadku konferencji stacjonarnych wydanie duplikatu zagubionego zaświadczenia (podziękowania), faktury, programu jest objęte opłatą: 30 PLN za każdy dodatkowy dokument.

Publikacja

 1. Uiszczenie opłaty konferencyjnej nie gwarantuje przyjęcia do druku tekstu pokonferencyjnego ani jego pozytywnej recenzji.
 2. Książki wydawane przez OBFF nie mają charakteru publikacji konferencyjnej ani pokonferencyjnej, lecz recenzowanej monografii.
 3. Wszystkie publikacje OBFF są recenzowane w trybie double blind review.
 4. Wszystkie publikacje OBFF są dostępne w otwartym dostępie (open access). Wysłanie tekstu do monografii lub jednego z wydawanych przez OBFF czasopism jest tożsame z akceptacją filozofii otwartego dostępu i udzieleniem licencji CC-BY-SA 3.0.
 5. Wszystkie publikacje OBFF są deponowane w Centrum Otwartej Nauki.