Logo fundacji

Facta! Tak, facta ficta! […] Wszyscy historycy mówią o rzeczach,
które nie wyjrzały nigdy poza rubieże wyobrażeń.
Friedrich Nietzsche, Jutrzenka

Ośrodek Badawczy Facta Ficta został założony celem zaszczepienia na gruncie polskim zachodniej refleksji nad współczesną kulturą (w tym także kulturą popularną) i nowymi mediami. Idea powołania Ośrodka zrodziła się z potrzeby odpowiedzi na zaobserwowane w ramach współpracy z wieloma międzynarodowymi organizacjami i środowiskami naukowymi różnice pomiędzy zachodnimi a polskimi tendencjami w humanistyce i naukach społecznych.

Celem działalności Ośrodka jest także otwarcie na współpracę z naukowcami i jednostkami naukowymi w Polsce i poza jej granicami.

Naszą ambicją jest stworzenie przyjaznych warunków do szeroko pojmowanej pracy badawczej czy kreatywnego realizowania projektów (w ramach statutowych) i zaoferowanie możliwości rozwoju także tym naukowcom, którzy z rozmaitych przyczyn nie mogą działać w obszarze akademickim.

Prezesem zarządu fundacji jest Ksenia Olkusz, która od początku funkcjonowania Ośrodka zabiega o zwiększanie obszarów działalności naukowej, problematyczne zróżnicowanie realizowanych projektów badawczych oraz kształtowanie dynamicznego środowiska naukowego.

Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa i kulturalna w zakresie wspierania i promocji badań nad kulturą (w tym również kulturą popularną) i nowymi mediami, zwanymi dalej badaniami nad kulturą. Celami szczegółowymi Fundacji są:

  1. obserwacja zagranicznych trendów w badaniach nad kulturą i ich zaszczepianie w polskim środowisku naukowym,
  2. rozpowszechnianie i utrwalanie wiedzy na temat istotnych zjawisk kształtujących współczesną kulturę artystyczną i medialną,
  3. popularyzację wyników badań z zakresu badań nad kulturą prowadzonych przez polskich i zagranicznych naukowców, dydaktyków i ludzi kultury,
  4. wspieranie konkretnych inicjatyw z zakresu badań nad kulturą będących przejawem cennej aktywności naukowej i dydaktycznej,
  5. wspieranie i/lub realizowanie konkretnych inicjatyw artystycznych wpływających na rozwój współczesnej kultury,
  6. organizacja i promocja wolontariatu w środowiskach akademickich.

— wyciąg ze statutu fundacji

Ośrodek prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego (nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest uwzględniany w rejestrze przedsiębiorców).

Obecny Zarząd Ośrodka

dr hab. Ksenia Olkusz (Prezes Zarządu)
dr Renata Iwicka (Członek Zarządu)
prof. dr hab. Wiesław Olkusz (Członek Zarządu)

Jako że Ośrodek Badawczy Facta Ficta jest fundacją non-profit nieprowadzącą działalności gospodarczej, Zarząd nie pobiera żadnego wynagrodzenia za swoją pracę.

Adres korespondencyjny i podstawowe dane

Ośrodek Badawczy Facta Ficta
ul. Opoczyńska 39/9
54-034 Wrocław

NIP: 9452183274
REGON: 361028361
KRS: 0000547578
Numer konta PLN: 60 1090 1665 0000 0001 3033 1632
Numer konta EUR: 38 1090 1665 0000 0001 3033 1737

Wpłat na rzecz naszej działalności można dokonywać po uprzednim kontakcie listownym, z dopiskiem „Dotacja na cele statutowe” w tytule przelewu.

OBFF w Krajowym Rejestrze Sądowym (link)