Prezes Zarządu

Olkusz WiesławDr hab. Ksenia Olkusz. Od 2015 roku prezes Ośrodka Badawczego Facta Ficta. Historyk, krytyk literatury i teoretyk. Redaktor naczelna czasopisma naukowego”Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media”; autorka ponad stu pięćdziesięciu rozdziałów i artykułów naukowych, publikowanych między innymi w: „Pracach Literackich”, „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Orientalistycznym”, „Orbis Linguarum”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Literaturze Ludowej”, „Literaturze i Kulturze Popularnej”, „Studia Slavica”; autorka haseł Iluzja i Utopia w Ilustrowanym słowniku terminów literackich; jej zainteresowania badawcze obejmują studia nad literaturą i kulturą popularną, w tym szczególnie fantastyką grozy, horrorem, kryminałem oraz transfikcjonalnością i transmedialnością; naukowo zajmuje się także utopiami i dystopiami w literaturze, serialach, filmach i grach wideo; redaktorka i współredaktorka licznych monografii wieloautorskich; autorka książek: Materializm kontra ezoteryka. Drugie pokolenie pozytywistów wobec „spraw nie z tego świata” (2007) oraz Współczesność w zwierciadle horroru. O najnowszej polskiej fantastyce grozy (2010, wyd. drugie 2017); Narracje zombie centryczne. Literatura – teoria – antropologia (2019).

Członkowie Zarządu

Olkusz WiesławProf. dr hab. Wiesław Olkusz –  jest zatrudniony w Katedrze Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej Uniwersytetu Opolskiego; opublikował 6 monografii (Hreczkosiej – literat – pasjonat nauki. O paremiologicznych fascynacjach Józefa Blizińskiego, 2016; Między pedagogiką a literaturą. O Marii Ilnickiej jako krytyku literatury dla dzieci i młodzieży, 2000; Z pozytywistycznych zbliżeń literatury i malarstwa. Studia i szkice, 1998; Dyskretny urok sztuki radiowej. W świecie słuchowisk Kazimierza Kowalskiego, 1995; Poszukiwanie „nowej Golkondy piękna” i „prastarej mądrości Indii”, czyli pozytywiści polscy wobec kultury Orientu, 1992; Szczęśliwy mariaż literatury z malarstwem. Rzecz o estetycznych fascynacjach Marii Konopnickiej, 1984) oraz 99 artykułów (m.in. w takich periodykach jak „Pamiętnik Literacki”, „Ruch Literacki”, „Przegląd Orientalistyczny”, „Literatura Ludowa”, „Prace Literackie”, „Studia Slavica”, „Zbliżenia Interkulturowe); za monografię Szczęśliwy mariaż literatury… w 1986 r. otrzymał Nagrodę Towarzystwa im. Marii Konopnickiej; w kręgu jego zainteresowań są m.in. związki literatury pozytywistycznej oraz XX-wiecznego piśmiennictwa dla młodzieży z kulturą Orientu, relacje między literaturą XIX, XX i XXI wieku a malarstwem, paremiologia i paremiografia oraz literatura popularną. Redaktor naukowy serii „Perspektywy Ponowoczesności” wydawanej w otwartym dostępie.  

Dr Renata Iwicka