1. Seria „Perspektywy Ponowoczesności” to wydawnictwa niebędące publikacjami pokonferencyjnymi, lecz wieloautorskimi tomami monograficznymi. Każdy tom opatrzony jest obszernym wstępem o charakterze teoretycznym lub przekrojowym.
 2. W serii „Perspektywy Ponowoczesności” wydawane są wyłącznie te rozdziały, które otrzymały pozytywną recenzję.
 3. Treść recenzji udostępniana jest Autorom.
 4. Proces recenzencki odbywa się na zasadach double blind. Jest to reguła przestrzegana bezwzględnie i nie ma od niej wyjątków.
 5. Decyzją Zarządu Ośrodek Badawczy Facta Ficta zleca odpłatne wykonanie recenzji, jednak nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz opinie i poglądy, które znajdują się w przedłożonej recenzji.
 6. Decyzją Zarządu recenzujący ma obowiązek dla każdego z rozdziałów sporządzić osobno opinię składającą się z  minimum 5 zdań, umieszczoną  w  polu „Tekst recenzji do przekazania Autorowi”. Oznacza to obowiązek sporządzenia recenzji, której treść bezpośrednio i indywidualnie odnosi się wyłącznie do przedłożonego do zaopiniowania rozdziału.
 7. Prace redakcyjne rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem ustalanym każdorazowo przez redaktora lub redaktorów danego wieloautorskiego tomu monograficznego.
 8. Prace odbywają się w ustalonej kolejności, która wynika z zamiaru rzetelnego opracowania rozdziałów wchodzących do tomu. Kolejność prac jest ustalona odgórnie i każdorazowo przebiega zgodnie z ustalonym porządkiem.
 9. Wszystkie rozdziały w serii „Perspektywy Ponowoczesności” podlegają licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), w ramach której dopuszcza się udostępnianie (kopiowanie i rozpowszechnianie materiału w dowolnym medium czy formacie) oraz dostosowywanie (remiksowanie, transformację, opieranie się na materiale) tekstów do jakichkolwiek celów, nawet komercyjnych, zakładając że pozostają one odpowiednio cytowane, z odniesieniem do licencji i objaśnieniem czy zmiany zostały wprowadzone. Użytkownicy mogą dopełnić tego obowiązku w dowolny racjonalny sposób, lecz nie w taki, który sugeruje, że licencjodawca popiera ich użycie. Pełny kodeks prawny CC BY 4.0 jest dostępny na stronie internetowej Creative Commons.
 10. Autorzy mają obowiązek podpisania umowy licencyjnej z Wydawcą serii. Niepodpisanie umowy oraz oświadczenia skutkuje niemożnością opublikowania tekstu.
 11. Decyzją Zarządu fundacji zaświadczenia o przyjęciu rozdziału do druku wydawane są wyłącznie w wypadku rozdziału po recenzjach, znajdującego się po redakcji, korekcie etc., a umowa licencyjna została podpisana i odesłana do Wydawcy.
 12. Za wystawienie zaświadczenia o publikacji pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 30 PLN (na konto Wydawcy). Opłata wynika z faktu, że redakcja nie ma możliwości ponoszenia – oprócz kosztów związanych z procesem wydawniczym – także kosztów związanych z wydrukiem oraz dostarczeniem zaświadczenia do adresata.