1. Seria „Perspektywy Ponowoczesności” to wydawnictwa niebędące publikacjami pokonferencyjnymi, lecz wieloautorskimi tomami monograficznymi. Każdy tom opatrzony jest obszernym wstępem o charakterze teoretycznym lub przekrojowym.
  2. W serii „Perspektywy Ponowoczesności” wydawane są wyłącznie te rozdziały, które otrzymały pozytywną recenzję.
  3. Treść recenzji udostępniana jest Autorom.
  4. Prace redakcyjne rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem ustalanym każdorazowo przez redaktora lub redaktorów danego wieloautorskiego tomu monograficznego.
  5. Prace odbywają się w ustalonej kolejności, która wynika z zamiaru rzetelnego opracowania rozdziałów wchodzących do tomu. Kolejność prac jest ustalona odgórnie i każdorazowo przebiega zgodnie z ustalonym porządkiem.
  6. Wszystkie rozdziały w serii „Perspektywy Ponowoczesności” podlegają licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), w ramach której dopuszcza się udostępnianie (kopiowanie i rozpowszechnianie materiału w dowolnym medium czy formacie) oraz dostosowywanie (remiksowanie, transformację, opieranie się na materiale) tekstów do jakichkolwiek celów, nawet komercyjnych, zakładając że pozostają one odpowiednio cytowane, z odniesieniem do licencji i objaśnieniem czy zmiany zostały wprowadzone. Użytkownicy mogą dopełnić tego obowiązku w dowolny racjonalny sposób, lecz nie w taki, który sugeruje, że licencjodawca popiera ich użycie. Pełny kodeks prawny CC BY 4.0 jest dostępny na stronie internetowej Creative Commons.
  7. Autorzy mają obowiązek podpisania umowy licencyjnej z Wydawcą serii. Niepodpisanie umowy oraz oświadczenia skutkuje niemożnością opublikowania tekstu.
  8. Decyzją Zarządu fundacji zaświadczenia o przyjęciu rozdziału do druku wydawane są wyłącznie w wypadku rozdziału po recenzjach, znajdującego się po redakcji, korekcie etc., a umowa licencyjna została podpisana i odesłana do Wydawcy.
  9. Za wystawienie zaświadczenia o publikacji pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 20 PLN (na konto Wydawcy). Opłata wynika z faktu, że redakcja nie ma możliwości ponoszenia – oprócz kosztów związanych z procesem wydawniczym – także kosztów związanych z wydrukiem oraz dostarczeniem zaświadczenia do adresata.