„Perspektywy Ponowoczesności”

FF Logo Perspektyw ponowoczesności

Seria „Perspektywy Ponowoczesności”, wydawana od 2016 roku przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, pow­stała z myślą o potrzebie dopełnienia krajobrazu pols­kiej humanistyki o istotne problemy i tematy badawcze filozofii, kultury i sztuki końca XX i początku XXI wieku.

Jako jedne z nielicznych pozycji na polskim rynku publikacji naukowych, książki w serii dystrybuowane są za darmo w wersji elektronicznej w multiformacie – i udostępniane czytelnikom w ramach licencji Creative Commons BY 4.0 (uz­nanie autorstwa) celem promowania otwartego i bezpłatnego dostępu do wiedzy. Dodatkowo, zarówno wszystkie książki, jak i składające się na nie rozdziały, publikowane są w Google Books oraz dwóch repozytoriach naukowych: Centrum Otwartej Nauki (CeON) i Central Eastern European Online Library (CEEOL).

Redaktor naukowy serii: Ksenia Olkusz

W serii „Perspektywy Ponowoczesności”: Tom 1 · Tom 2 · Tom 3 · Tom 4 ·  Tom 5 · Tomy planowane

PREMIERA: Narracje fantastyczne

Narracje fantastyczne Opis: Książka Narracje fantastyczne pod wspólną redakcją Kseni Olkusz i Krzysztofa M. Ma­ja jest piątym tomem serii „Perspektywy Ponowoczesności”, zbierającym na blis­ko siedmiuset stronach trzydzieści tekstów nau­kowych rozpatrujących szeroko po­jętą fantastykę z perspektywy ponowoczesnej, trans­dyscyplinarnej i światocentrycz­nej zarazem.

Tom Narracje fantastyczne to zbiór studiów poświęconych ważnym współczesnym zjawiskom obecnym w literaturze, filmie, grach komputerowych i szeroko rozumianym świecie kultury. Wśród jego wielu zalet wymienić należy na pierwszym miejscu opracowanie mocnych podstaw teore­tycznych. Autorzy podważają paradygmat tekstocentryczny i opisują zjawisko zwrotu światocen­trycznego, przekonująco je udokumentowując. Przedstawione w tomie studia pozwalają nie tylko usytuować współczesne narracje fantastyczne na tle przemian światopoglą­dowych, teorii filozofi­cznych i kulturowych, ale zarazem ukazać ich wyraźne powiązania z namy­słem nad ponowocze­snością. Książka zaleca się także – między innymi – ważnymi głosami na te­mat sporów wokół współczesnego kanonu fantastyki, rozważaniami poświęconymi figurze cybor­ga w świetle teorii posthumanistycznych czy zagadnieniu transfikcjonalności. Zgodnie z przyjętą ramą światocen­tryczną w osobnej części tomu znajdziemy studia na temat przestrzeni: głównie miasta i społe­czeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem problemu utopii, a także rozprawy, któ­rych autorzy skoncentrowali się na kwestiach temporalnych (tu m.in. historie alternatywne). Roz­ległe spektrum badanych problemów dopełnione zostało przez – poparte gruntownymi analizami – interpretacje zjawisk obecnych w wielu mediach. Należy z całym przekonaniem stwierdzić, że tom oddawany do rąk czytelnika stanowi cenną inicjatywę badawczą.

— z recenzji prof. dr hab. Anny Łebkowskiej
(Uniwersytet Jagielloński)

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w repozytorium CEEOL
Wyświetl .PDF w Google Books
Pobierz w formacie .EPUB
Pobierz w formacie .MOBI

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 5

Redakcja naukowa:
dr Ksenia Olkusz
Krzysztof M. Maj

Recenzje:
prof. dr hab. Anna Łebkowska
dr hab. prof. UO Bożena Olszewska

Wyd. I elektroniczne
Kraków 2017
ISBN: 978-83-942923-2-4

Tom 4: 50 twarzy popkultury

Wykluczenia Opis: Książka 50 twarzy popkultury pod redakcją Kseni Olkusz jest czwartym tomem serii „Perspektywy Ponowoczesności” – i zarazem pierwszą tak obszerną polską pracą zbiorową proponującą namysł nad kulturą popularną rozumianą nie jako zjawisko osobne, rozpatrywane z zaangażowanej perspektywy fana, lecz jako „wszechkulturę”, dekonstruującą paradygmatyczny podział na wysoki i niski rejestr artystyczny

Idzie nowe! “50 twarzy popkultury” to tom znaczący – dosłownie i w przenośni. Dosłownie, bo chociaż 50 rozdziałów w nim nie ma (a szkoda!), to niemal 700 stron imponuje i oszałamia rozpiętością tematyki. Od Markiza de Sade, Larsa von Triera i Sylvii Plath, przez kryminał retro, japońskie legendy i parateksty, aż do sieciowych zinów, Snapchata i gier wideo, 50 twarzy jawi się jako silva rerum współczesnej kultury. Nie ma tu krajobrazu, bo popkultura to bardziej światy równoległe niż jedna zmapowana kraina, ale anarchistyczny pluralizm głosów, perspektyw i te­matów jest tu po prostu oszałamiający. W przenośni, bo widzę to przynajmniej sporą garść teks­tów, które będą cytowane przez lata i drugą, nie mniejszą, takich, które może nie będą cytowane, ale jedynie ze względu na hermetyzm ich tematów […]. Kategoria pokoleń akademickich nie jest tu specjalnie wartościowa, ale z całą pewnością 50 twarzy popkultury dobitnie demonstruje, że mamy w Polsce cały szereg obiecujących naukowców o oryginalnych zainteresowaniach i świetnym warsztacie teoretycznym. Prym wiedzie wśród nich redaktorka wydawnictwa, Ksenia Olkusz, której długi wstęp do tomu może służyć jako lektura obowiązkowa na zajęcia z wprowadzenia do kultury, kiedyś nazywanej popularną. I to wszystko mistrzowsko złożone i w otwartym dostępie! Idzie nowe!

— z recenzji prof. nadzw. dr hab. Pawła Frelika
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w Google Books
Pobierz książkę w formacie .MOBI
Pobierz książkę w formacie .EPUB

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 4

Redakcja naukowa:
dr Ksenia Olkusz

Recenzje:
prof. nadzw. dr hab. Paweł Frelik
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz

Wyd. I elektroniczne
Kraków 2017
ISBN: 978-83-942923-6-2
ss. 677

Tom 3: Wykluczenia

Wykluczenia Opis: Problematyka związana z wykluczeniem i wykluczeniami jest jedną ze sztandarowych kwestii podejmowanych w dzisiejszych dyskusjach politycznych, filozoficznych i naukowych […]. Szczególną rangę zyskała ona w myśli postmodernistycznej i postpostmodernistycznej. Niezależnie od tego, zagadnienia wykluczenia, obcości, inności, nienormalności, nieprzystosowania itp. pojawiały się
w obszarze humanistyki, nauk społecznych i filozofii we wszystkich liczących się paradygmatach przełomu XX i XXI wieku. Dobrze się więc stało, że na gruncie polskim rozpoczęto systematyczną refleksję nad tym dyskursem i dyskursami […]. Teksty z tomu Wykluczenia z ogromnym rozmachem pokazują wszelkie przejawy wykluczenia ludzi we współczesnym świecie. Tak szerokie zakreślenie pola obserwacji, jakie występuje w tym zbiorze, stanowi […] ważny jego atut. Poszczególni autorzy konceptualizują pola badawcze, które następnie mogą stać się przedmiotem pogłębionych studiów nad problematyką wykluczenia.

— z recenzji prof. Andrzeja Radomskiego
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w Google Books
Pobierz książkę w formacie .MOBI
Pobierz książkę w formacie .EPUB

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 3

Redakcja naukowa:
dr hab. Joanna Hańderek
mgr Natalia Kućma

Recenzje:
prof. dr hab. Piotr Mróz
dr hab. Andrzej Radomski

Wyd. I elektroniczne
Kraków 2017
ISBN:  978-83-942923-5-5
ss. 342

Tom 2: Światy grozy

Światy grozy Opis: Tom monograficzny „Światy grozy” jest pierwszą z kilku książek o tej tematyce planowanych w ramach serii „Perspektywy Ponowoczesności”. Wspólnie z wieloma naukowcami zastanawiać się będziemy tu nad rozmaitymi aspektami grozy, jej realizacjami w różnych mediach, przez różnorodnych twórców. Istotną kwestią wydaje się próba uwzględnienia jak najszerszej perspektywy oglądu, wskazanie mechanizmów konstruowania grozy i ich wzajemnych korelacji. Cel ten może zostać zrealizowany jedynie wówczas, gdy nie ograniczy się introspekcji do treści już rozpoznanych naukowo czy postulowanych często w polskiej myśli badawczej (zwłaszcza w zakresie filologii słowiańskich) chęci izolowania się od osiągnięć i rezultatów pracy autorów zachodnich. Badania nad grozą są bowiem dziedziną dynamicznie się rozwijającą, dlatego warto także podejmować się analizowania dzieł nowszych, nienależących do klasycznego kanonu, także tych, które są wobec niego polemiczne. Problematyka grozy proponowana przez autorów rozdziałów w monografii „Światy grozy” stanowi próbę wyjścia poza tradycyjne ujęcia, dowodząc konieczności wieloparametrowe-go interpretowania i postrzegania omawianej konwencji. Egzemplifikują to zarówno teksty teoretyczne, jak i te o nachyleniu filozoficznym, również takie, których autorzy podjęli tematykę reinterpretacji figur grozy, czy też te wpisujące się w dyskurs ekonomiczny i paradygmat neoliberalny.

— z wprowadzenia Kseni Olkusz

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w Google Book
Pobierz książkę w formacie .MOBI
Pobierz książkę w formacie .EPUB

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 2

Redaktor naukowy:
dr Ksenia Olkusz

Recenzent:
dr hab. Jarosław Fazan

Wyd. I elektroniczne
Kraków 2016
ISBN: 978-83-942923-0-0
ss. 360

Tom 1: Zombie w kulturze

Zombie w kulturze Opis: Monografia Zombie w kulturze pod redakcją Kseni Olkusz jest pierwszą w Polsce próbą syntetycznego opracowania filozoficznych i antropologiczno-kulturowych kontekstów związanych z funkcjonowaniem narracji „zombie-centrycznych” w ponowoczesności. Książka ta jest zarazem pierwszym tomem serii monografii naukowych „Perspektywy Ponowoczesności”, mającej w założeniu wydającego ją Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Krakowie wzbogacać krajobraz polskiej humanistyki o istotne problemy i tematy badawcze z zakresu filozofii, kultury i sztuki końca XX i początku XXI stulecia.

Niezmiernie cieszy mnie pojawienie się pierwszej w Polsce monografii poświęconej figurze zombie. Na Zachodzie tego typu wydawnictwa obecne są już od pewnego czasu, by wymienić choćby „The Undead and Philosophy. Chicken Soup for the Souless” pod redakcją Richarda Greene’a oraz K. Silema Mohammada. Przyznam, że tego typu wydawnictwa bardzo brakowało mi na polskim gruncie badawczym, ale się doczekałem. To ważny głos, który oddany zostaje milczącym zombie – niemym nie tylko z racji swojej natury, ale także dlatego, że w murach uniwersytetów i szkół rzadko traktuje się popkulturę, a szczególnie takie jej przejawy jak zombie, jako interesujący materiał badawczy. Jak się jednak okazuje, żywe trupy są interesujące pod względem naukowym i – o ironio – bardzo wiele mogą nam powiedzieć o naszej kulturze i nas samych. Oczywiście artykuły zawarte w tomie różnią się pod wieloma względami, ale liczy się różnorodność spojrzeń, która pokazuje jak złożonym motywem stały się zombie w ostatnich kilku dekadach. Jest tu kilka znakomitych i wyróżniających się tekstów, do których chętnie będę wracał.

— z recenzji naukowej dr. Mikołaja Marceli (Uniwersytet Śląski)

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w Google Books
Pobierz książkę w formacie .MOBI
Pobierz książkę w formacie .EPUB

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 1

Redaktor naukowy:
dr Ksenia Olkusz

Recenzent:
dr Mikołaj Marcela

Wyd. I elektroniczne
Kraków 2015
ISBN: 978-83-942923-1-7
ss. 300

W planach wydawniczych

III kwartał 2018

TOM VI: Ksenologie, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2018, ISBN: 978-83-948889-0-9.

TOM VII: Topografie podróży, red. Anita Całek, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2018, ISBN: 978-83-942923-8-6.

IV kwartał 2018

TOM VIII: Rejestry popkultury, red. Ksenia Olkusz, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2018, ISBN: 978-83-948889-2-3.

TOM IX: Groza i postgroza, red. Ksenia Olkusz, Barbara Szymczak-Maciejczyk, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2018, ISBN: 978-83-948889-1-6.

TOM X: Dyskursy gier wideo, red. Michał Kłosiński, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2018, ISBN: 978-83-942923-3-1.

Wytyczne edytorskie dla autorów

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu formatowania tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem przypisów oraz bibliografii, a także informacje na temat sposobu licencjonowania tekstów i ich publikacji znajdują się pod tym linkiem.

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s