FF Logo Perspektyw ponowoczesności

Seria „Perspektywy Ponowoczesności”, wydawana od 2016 roku przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, pow­stała z myślą o potrzebie dopełnienia krajobrazu pols­kiej humanistyki o istotne problemy i tematy badawcze filozofii, kultury i sztuki końca XX i początku XXI wieku.

Jako jedne z nielicznych pozycji na polskim rynku publikacji naukowych, książki w serii dystrybuowane są za darmo w wersji elektronicznej w multiformacie – i udostępniane czytelnikom w ramach licencji Creative Commons BY 4.0 (uz­nanie autorstwa) celem promowania otwartego i bezpłatnego dostępu do wiedzy. Dodatkowo, zarówno wszystkie książki, jak i składające się na nie rozdziały, publikowane są w Google Books oraz dwóch repozytoriach naukowych: Centrum Otwartej Nauki (CeON) i Central Eastern European Online Library (CEEOL).

Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Wiesław Olkusz

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Joanna Kokot (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof.dr hab.  Ludmiła Mnich (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
prof. Ivo Pospíšil (Uniwersytet Masaryka, Brno)
prof. dr hab. Teresa Smolińska (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
dr hab. prof. UJ Wojciech Klimczyk (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. prof. UZ Tomasz Ratajczak (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. prof. UPH Andrzej Borkowski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Regulamin publikacji w serii „Perspektywy Ponowoczesności” dostępny jest pod tym linkiem.

Seria „Perspektywy Ponowoczesności”: Tom 1 · Tom 2 · Tom 3 · Tom 4 · Tom 5 · Tom 6 · Tom 7 · Tom 8 · Tom 9 · Tom 10 · Tom 11 · Tom 12  Tom 13 · Tomy planowane

PREMIERA: Fantastyka, fantazmaty, imaginaria. Zagadnienia i realizacje

Opis: Fantastyka, fantazmaty, imaginaria. Zagadnienia i realizacje stanowią trzynasty tom serii „Perspektywy Ponowoczesności”.

 

Niniejszy tom, będący trzynastą odsłoną znanej i cenionej w środowisku akademickim serii wydawniczej Perspektywy Ponowoczesności, nie tylko znakomicie wpisuje się w rodzimy dyskurs fanatastykoznawczy, ale równocześnie znacznie poszerza go o przeoczone bądź niedostrzeżone wcześniej zjawiska/poetyki. Redaktorzy monografii, łącząc w tytule fantastykę z kategoriami fantazmatu oraz imaginarium, przenoszą refleksję na poziom szeroko rozumianej kultury, wyobrażeń i fantazjowania, (pod)świadomości, bez których namysł nad fantastyką byłyby z pewnością niekompletny. […] Tom odzwierciedla […] obserwowane od kilku lat znamienne przesunięcie refleksji nad tekstami kultury popularnej z marginesu w kierunku centrum – głównego nurtów badań humanistycznych.

Z recenzji wydawniczej dr hab., prof. UP Małgorzaty Chrobak

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w repozytorium CEEOL
Wyświetl .PDF w Google Books
Pobierz w formacie .EPUB
Pobierz w formacie .MOBI

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 13

 

Redakcja naukowa:
Joanna Brońka, Konrad Zielonka


Recenzje naukowe:
prof. dr hab. Bogusław Skowronek
dr hab. Małgorzata Chrobak

Wyd. I elektroniczne

Wrocław 2022
ISBN: 978-83-955581-8-4

Fenomeny. Literatura, kultura, sztuka i media

Opis: Fenomeny. Literatura, kultura, sztuka i media stanowią dwunasty tom serii „Perspektywy Ponowoczesności”. Podzielony na dwie części: Piśmiennictwo. Fenomeny historyczne i współczesne, Zjawiska, teorie, praktyki, media, wieloautorski tom monograficzny stanowi podsumowanie projektów związanych z holistycznym ujęciem fenomenów kulturowych, w tym piśmiennictwa, nowych mediów i zjawisk historycznych oraz współczesnych. Obejmując szeroki zakres, poszczególne rozdziały składające się na niniejszą książkę, pozwalają na przyjrzenie się wieloaspektowości kulturowej w kontekstach multidyscyplinarnych.

 

Niniejszy wieloautorski tom monograficzny […], stanowi[…] dość […] specyficzne połączenie usystematyzowanej nauki w jej rozmaitych ujęciach oraz perspektywach […]: filozoficznych, literaturoznaw­czych, społecznych, historycznych, kulturowych, biograficznych, podróżniczych, kryminalnych czy psychologicznych. Jest […] miejscem refleksji ukazującej możliwość interdyscyplinarnej współpracy różnych dziedzin naukowych, a przez to samo stając się interesującą pozycją dla czytelnika wszechstronnego i intelek­tualnie otwartego na różne wątki, obejmujące wiele motywów, bez tematycz­nego ocenzurowania pod względem rozpiętości problemowej.

Z Wprowadzenia Barbary Stelingowskiej

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w repozytorium CEEOL
Wyświetl .PDF w Google Books
Pobierz w formacie .EPUB
Pobierz w formacie .MOBI

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 12

 

Redakcja naukowa:
Barbara Stelingowska

Recenzje:
dr hab. Lucyna Sadzikowska
dr hab. Marina Sałtykowa-Wołkowicz

Wyd. I elektroniczne

Wrocław 2022
ISBN: 978-83-955581-5-3

Poetyki czasu, miejsca i pamięci

Opis: Wieloautorski monograficzny tom pt. Poetyki czasu, miejsca i pamięci (pod redakcją naukową Wiesława Olkusza i Barbary Szymczak-Maciejczyk) poświęcony został szeroko rozumianej problematyce skupionej wokół tematyk czasu, pamięci i przestrzeni, przeplatających się ze sobą zarówno w otaczającej czytelnika rzeczywistości, jak i stanowiących przedmiot  badawczych eksploracji, obecnych w rozmaitych dziedzinach naukowych. Jeżeli bowiem mówimy choćby o czasie, uwzględnić musimy między innymi pamięć, ale także lokację, przestrzeń, miejsce. Kwestie te są więc  nieuchronnie uwikłane we wzajemne relacje, przenikają się i niekiedy uwspólniają czy uzupełniają. Analizy dokonane przez autorów poszczególnych tekstów stanowią interdyscyplinarny konglomerat rozważań, polemik oraz  dywagacji, których wspólnym mianownikiem są owe trzy wzmiankowane aspekty. Książka podzielona została na dwie części – pierwszą, w której znalazły się rozdziały o nachyleniu filozoficznym i historycznym, oraz drugą, poświęconą literaturze i sztuce filmowej.

 

Atrakcyjność książki łączę z wagą podjętych w niej problemów. Trudno bowiem mówić o współczesności – o tym, co tu i teraz, bez odwołań do tego, co było dawniej. Nasze zmaganie z przemijaniem jest nie tylko nieuchronne (dla każdego z pokoleń), ale i towarzyszy ludzkości od początku dziejów. Jest – parafrazując wypowiedź jednego z Autorów […] rozdziałów – nieodzowne dla istnienia każdej ludzkiej wspólnoty. Jest własnością wszystkich jej członków – niezależnie od tego czy są razem, czy też rozdziela ich przestrzeń lub czas; nieobecność lub śmierć. Zawarte w […] zbiorze teksty układają się w dwie zasadnicze serie problemowe, mianowicie ukazują czas, pamięć i miejsca (pamięci) z perspektywy filozoficznej i historycznej albo – literackiej i filmowej. Co ważne, zaproponowana w tej postaci organizacja treści ma charakter wstępny, nieostateczny, to znaczy umożliwia czytelnikowi, kierującemu się własnymi potrzebami porządku, jej modyfikację, swobodne łączenie poszczególnych wypowiedzi w wielowątkowe tematycznie sploty, jeszcze bardziej potęgując walory poznawcze całości.

Z recenzji wydawniczej – dr hab., prof. UZ Tomasz Ratajczak

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w repozytorium CEEOL
Wyświetl .PDF w Google Books
Pobierz w formacie .EPUB
Pobierz w formacie .MOBI

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 11

 

Redakcja naukowa:
Wiesław Olkusz
Barbara Szymczak-Maciejczyk

Recenzje:
dr hab., prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar
dr hab., prof. UZ Tomasz Ratajczak

Wyd. I elektroniczne

Wrocław 2020
ISBN: 978-83-955581-2-2

Topografie podróży

Opis: Tematyka monografii Topografie podróży zogniskowana została wokół trzech pól badawczych związanych z przestrzenią, egzystencją oraz zagadnieniem obcości i obcego. Pola te równocześnie konstytuują trzy części niniejszego tomu. Pierwsza z nich gromadzi studia na temat przestrzeni i miejsc, druga łączy podróż z pamięcią, geobiografią i tożsamością, zaś trzecia pokazuje wyobcowanie oraz wychodzenie poza znane uniwersum w stronę fantastycznych lub przyszłych światów. Pola te wyznaczają równocześnie trzy wskazywane przez badaczy zwrotu topograficznego istotne perspektywy: geograficzną, antropologiczną oraz światotwórczą, wspólne dla zgromadzonych w tym tomie rozpraw.

 

[…] wartość tego opracowania jest niezaprzeczalna, ponieważ pojawia się w nim szereg nowych ujęć szczegółowych, wątków dotychczas w badaniach nieporuszanych oraz omówień tekstów szerzej nieznanych – zdecydowana większość rozdziałów odznacza się wysokim stopniem innowacyjności tematycznej, nawet jeśli metody badań są dość tradycyjne, a wiodącym aspektem, siłą rzeczy, pozostaje przestrzeń i motyw podróży. […] Wyrazistość i niepowtarzalną specyfikę tom ten zawdzięcza między innymi rozdziałom poświęconym mniej znanym w Polsce literaturach i zjawiskach wykraczających poza perspektywę czysto europocentryczną.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Sokalskiej (Uniwersytet Jagielloński)

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w repozytorium CEEOL
Wyświetl .PDF w Google Books
Pobierz w formacie .EPUB
Pobierz w formacie .MOBI

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 10

 

Redakcja naukowa:
Anita Całek

Recenzje:
prof. dr hab. Ignacy S. Fiut
dr hab. Małgorzata Sokalska

Wyd. I elektroniczne

Wrocław 2020
ISBN: 978-83-942923-8-6

Rejestry kultury

Opis: Monografia Rejestry kultury, pod redakcją naukową Kseni Olkusz, stanowi dziewiątą część w serii „Perspektywy Ponowoczesności”. Tom – liczący ponad tysiąc stron – realizujący szeroko zakrojony projekt opisania wielorakich zjawisk kulturowych (przedstawionych również w rozmaitej optyce) składa się z czterech części: Fenomeny, Kultura wizualna i audialna, Adaptacje i remediacje, Literackie rejestry kultury – przeszłość i przyszłość.

 

Różnorodność oraz wieloaspektowość kultury, rozmaitość jej poziomów […] to kwestia relewantna dla uzasadnienia zebrania w jednym […] tomie monograficznym przykładów oraz analiz przejawów, zjawisk czy artefaktów kultury. Choć bowiem być może zbiór ów wydawać się może cokolwiek stochastyczny pod względem dobranych egzemplifikacji czy podjętej tematyki rozdziałów, sam jego tytuł […] ujawnia bardzo eksplicytnie badawczy zamiar, wiążący się z próbą wskazania subtelnych powiązań (niekiedy nieuświadamianych przez odbiorców, niewykładanych także klarownie bądź wystarczająco dobitnie w dyskursach naukowych), które spajają w całość te pozornie odmienne i dalekie od siebie dziedziny. Każdorazowo motywacją jest tutaj jednak dążenie do wskazania, że wszystkie […] łączy jedna zasada. Jest nią reguła pełnoprawnej partycypacji w budowaniu kulturowego wizerunku świata, czego wykładnikiem jest założenie, że każde zjawisko kulturowe zasługuje na naukową rejestrację i deskrypcję, a tym samym uprawomocnienie negacji podziałów na aspekty warte lub niewarte naukowej introspekcji. Nie chodzi tu zresztą o sam postulat tolerancji tak dla twórczości różnego proweniencji i jakości, jak też dla zasadności pochylenia się nad tymi zjawiskami, lecz badawczą solidność, uczciwość i obiektywność, które cechować powinny naukowe aktywności.  

– z wprowadzenia Kseni Olkusz

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w repozytorium CEEOL
Wyświetl .PDF w Google Books
Pobierz w formacie .EPUB
Pobierz w formacie .MOBI

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 9

 

Redakcja naukowa:
Ksenia Olkusz

Recenzje:
prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski,
dr hab. prof. UW Paweł Frelik,
dr hab. prof. UŁ Natasza Korczarowska-Różycka

Wyd. I elektroniczne

Wrocław 2019
ISBN: 978-83-948889-2-3

Dyskursy gier wideo

Opis: Monografia Dyskursy gier wideo, powstała pod wspólną redakcją Michała Kłosińskiego (Uniwersytet Śląski) i Krzysztofa M. Maja (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), jest ósmym tomem serii „Perspektywy Ponowoczesności”. Rozdziałom polskich groznawców i teoretyków nowych mediów towarzyszą przekłady tekstów autorstwa Marie-Laure Ryan oraz Geralda Voorheesa, przybliżających, kolejno, narratologiczne i dyskursywne perspektywy badań w game studies.

 

Niniejsza książka ma formułować propozycję metodologicznego otwarcia groznawstwa, silnie akcentując rolę dyskursu i narracji już w dwóch tekstach otwierających: „Dyskursywne gry i dyskursy gier” Geralda Voorheesa oraz „Poza mitem i metaforą. Przypadek narracji w mediach cyfrowych” Marie-Laure Ryan. Podkreślenie roli narracji i dyskursu umożliwiło również umocowanie pozostałych rozdziałów książki w dwu wzajemnie się dopełniających paradygmatach: teorii i filozofii (w części zatytułowanej „Teorie”) oraz praktyce hermeneutycznej (w części zatytułowanej „Praktyki”), dostarczających wspólnie narzędzi do krytycznej wiwisekcji uobecniających się w grach postaw dyskursywnych oraz narracji o świecie, kulturze, religii, filozofii, teologii, ekonomii, płciowości, rasie czy polityce. (…) Problem dyskursów gier wideo oraz dyskursów w grach wideo ujawnia zatem nie tyle bałagan, co niesłychaną produktywność ujęć badawczych, nieograniczonych sztywnymi normami pojęć, kategorii czy narzędzi teoretycznych, które równolegle odnajdują w grach wydarzenia, znaczenia, języki, komunikaty, idee, ideologie, hierarchie i struktury władzy oraz wykluczenia. Sploty problemowe w grach jako formach komunikacji, tekstach czy obiektach kulturowych skłoniły nas do zastosowania formuły liczby mnogiej w określeniu „dyskursy gier wideo” – tak, by unaocznić zarówno potrzebę pluralizacji perspektyw badawczych, jak i odpowiadającej jej różnorodności uobecniających się w grach narracji o świecie, zarówno tym nas otaczającym, jak i tym przez gry wytwarzanym.

— z wprowadzenia Michała Kłosińskiego i Krzysztofa M. Maja

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w repozytorium CEEOL
Wyświetl .PDF w Google Books
Pobierz w formacie .EPUB
Pobierz w formacie .MOBI

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 8

 

Redakcja naukowa:
Michał Kłosiński
Krzysztof M. Maj

Recenzja:
dr hab. Rafał Kochanowicz

Wyd. I elektroniczne

Wrocław 2019
ISBN: 978-83-942923-3-1

Groza i postgroza

Groza i postgrozaOpis: Monografia Groza i postgroza, powstała pod wspólną redakcją Kseni Olkusz i Barbary Szymczak-Maciejczyk jest siódmym tomem serii „Perspektywy Ponowoczesności” i trzecim już — po Zombie w kulturze oraz Światach grozy — poświęconym studiom nad fantastyką grozy. Roz­działom polskich badaczy towarzyszą również po raz pierwszy w historii serii przekłady prac wybitnych światowych znawców problematyki: Grego­ry’ego Claeysa, Elany Gomel, Mathiasa Clasena oraz Leigh M. McLennon.

 

Współczesne narracje grozy (postgroza) stanowią obecnie niejednokrotnie nie tylko two­ry kom­plementarne wobec konwencji, lecz i będące polemiką z tradycją, sprzyjającą dyskusji z utartymi wzorcami, prowadzącą nieraz do odświeżenia skostniałych reguł kompozycyjnych. Dyskurs po­dobny sygnalizuje jednocześnie inicjację kolejnego etapu w obszarze tej estetyki, gdzie stały sche­mat uzupełniony zostaje o inspiracje kinematograficznej proweniencji. Dyskusja z konwencją po­lega tutaj często na manipulacji regułami obrazowania, odwołując się już nie tylko do obszarów wy­obraźni, lecz również do pamięci wizualnej. Współczesne narracje grozy osadzone są mocno w es­tetyce transmedialnej i transfikcjonalnej, obszernej, acz możliwej do zdekodowania nawet bez dos­konałej znajomości innych czy dawniejszych artefaktów kultury. Istotnym problemem związanym z ba­daniem i popularyzacją naukowej (i pozanaukowej) roli tego typu tekstów jest ich redukcja do określonego zestawu repetytywnych cech dystynktywnych i w efekcie sprowadzenie do roli niewy­szukanej rozrywki, miast poszerzenia perspektywy oglądu poprzez przyjęcie do wiadomości oczy­wistego faktu, że ten obszar artystycznej działalności (rozmaitej proweniencji) stanowi przecież relewantny składnik kultury w ogóle, czego dowodzą liczne produkcje medialne odwołujące się do estetyki grozy. W polskim piśmiennictwie fachowym dobitnie świadczy o tej predylekcji niewielki tylko procent wartościowych, a przede wszystkim rzetelnych merytorycznie prac naukowych poś­więconych tej problematyce, podobnie jak odsunięcie literatury grozy na margines estetyczny.

— z wprowadzenia Kseni Olkusz

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w repozytorium CEEOL
Wyświetl .PDF w Google Books
Pobierz w formacie .EPUB
Pobierz w formacie .MOBI

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 7

 

Redakcja naukowa:
dr Ksenia Olkusz
Barbara Szymczak-Maciejczyk

Recenzje:
prof. dr hab. Jolanta Ługowska
dr hab. Dariusz Brzostek

Wyd. I elektroniczne

Kraków 2018
ISBN: 978-83-948889-1-6

Ksenologie

KsenologieOpis: Książka Ksenologie, powstała pod wspólną redakcją Kseni Olkusz i Krzysztofa M. Ma­ja, jest szóstym tomem serii „Perspektywy Ponowoczesności”, zbierającym wielowy­miarowe studia na temat tytułowej filozofii tego, co obce (ξενον), w myśl propagowa­nego przez Bern­harda Waldenfelsa przekonania, iż „ile porządków, tyle obcości”.

 

Nowy interdyscyplinarny monograficzny tom jest w historii cyklu „Perspektywy Ponowoczesności” szczególny, bo znacząco metarefleksyjny. Ośrodek Badawczy Facta Ficta pokazuje w nim w sposób bezpośredni, że pomieszanie sfery społecznej i kulturowej w jego nazwie nie jest przypadkowe. […] w motcie do jednej części książki redaktorzy tomu „obnażają chwyt” i wprost przytaczają źródło nazwy Ośrodka, cytat z Jutrzenki: „Facta. Tak, facta ficta. Wszyscy historycy mówią o rzeczach, które nie istniały poza ich wyobraźnią.” Nietzsche pisze w nim dość wąsko o dyskursach historii – ale czyż dzieje ludzkich konfliktów nie są zarazem wyimaginowaną historią i topografią tak swojskości, jak i obcości? A zatem proponowany monograficzny projekt badawczy zajmuje się właśnie „mapowaniem obcości”. W tak zatytułowanym błyskotliwym wstępie do rozważań zacytowana jest, pomiędzy wieloma innymi, intrygująca myśl Waldenfelsa (wyraźnego, intelektualnego patrona całej publikacji): Obce należy do tego, co nas nachodzi. Nie gdy jest sobie daleko – ale gdy nas „nachodzi”. Taka jest perspektywa tomu – obcości nie poznamy, nie doświadczając uzurpacji i złudzeń swojskości. Zbliżymy się do obcego tylko wtedy, gdy poprzez refleksyjną postawę u-JA-rzmimy niepokoje związane z tym „najściem”. Nasze porządki symboliczne w swej pozornej „samowitości” doświadczają nieustannie tak realnych, jak i wyimaginowanych inwazji zewnętrzności. Oznaczenie wielu z nich wartościującą kategorią obcości omawiane jest w kolejnych rozdziałach Ksenologii uporządkowanych w czytelnym koncepcie dyskursywnych doświadczeń Facta i mimetycznych narracji Ficta.

— z recenzji dr hab. Rafała Szczerbakiewicza
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w repozytorium CEEOL
Wyświetl .PDF w Google Books
Pobierz w formacie .EPUB
Pobierz w formacie .MOBI

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 6

 

Redakcja naukowa:
dr Ksenia Olkusz
Krzysztof M. Maj

Recenzje:
prof. dr hab. Irena Jokiel
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz

Wyd. I elektroniczne

Kraków 2018
ISBN: 978-83-948889-0-9

Narracje fantastyczne

Narracje fantastyczneOpis: Książka Narracje fantastyczne pod wspólną redakcją Kseni Olkusz i Krzysztofa M. Ma­ja jest piątym tomem serii „Perspektywy Ponowoczesności”, zbierającym na blis­ko siedmiuset stronach trzydzieści tekstów nau­kowych rozpatrujących szeroko po­jętą fantastykę z perspektywy ponowoczesnej, trans­dyscyplinarnej i światocentrycz­nej zarazem.

 

Tom Narracje fantastyczne to zbiór studiów poświęconych ważnym współczesnym zjawiskom obecnym w literaturze, filmie, grach komputerowych i szeroko rozumianym świecie kultury. Wśród jego wielu zalet wymienić należy na pierwszym miejscu opracowanie mocnych podstaw teore­tycznych. Autorzy podważają paradygmat tekstocentryczny i opisują zjawisko zwrotu światocen­trycznego, przekonująco je udokumentowując. Przedstawione w tomie studia pozwalają nie tylko usytuować współczesne narracje fantastyczne na tle przemian światopoglą­dowych, teorii filozofi­cznych i kulturowych, ale zarazem ukazać ich wyraźne powiązania z namy­słem nad ponowocze­snością. Książka zaleca się także – między innymi – ważnymi głosami na te­mat sporów wokół współczesnego kanonu fantastyki, rozważaniami poświęconymi figurze cybor­ga w świetle teorii posthumanistycznych czy zagadnieniu transfikcjonalności. Zgodnie z przyjętą ramą światocen­tryczną w osobnej części tomu znajdziemy studia na temat przestrzeni: głównie miasta i społe­czeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem problemu utopii, a także rozprawy, któ­rych autorzy skoncentrowali się na kwestiach temporalnych (tu m.in. historie alternatywne). Roz­ległe spektrum badanych problemów dopełnione zostało przez – poparte gruntownymi analizami – interpretacje zjawisk obecnych w wielu mediach. Należy z całym przekonaniem stwierdzić, że tom oddawany do rąk czytelnika stanowi cenną inicjatywę badawczą.

— z recenzji prof. dr hab. Anny Łebkowskiej
(Uniwersytet Jagielloński)

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w repozytorium CEEOL
Wyświetl .PDF w Google Books
Pobierz w formacie .EPUB
Pobierz w formacie .MOBI

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 5

 

Redakcja naukowa:
dr Ksenia Olkusz
Krzysztof M. Maj

Recenzje:
prof. dr hab. Anna Łebkowska
dr hab. prof. UO Bożena Olszewska

Wyd. I elektroniczne
Kraków 2017
ISBN: 978-83-942923-2-4

50 twarzy popkultury

WykluczeniaOpis: Książka 50 twarzy popkultury pod redakcją Kseni Olkusz jest czwartym tomem serii „Perspektywy Ponowoczesności” – i zarazem pierwszą tak obszerną polską pracą zbiorową proponującą namysł nad kulturą popularną rozumianą nie jako zjawisko osobne, rozpatrywane z zaangażowanej perspektywy fana, lecz jako „wszechkulturę”, dekonstruującą paradygmatyczny podział na wysoki i niski rejestr artystyczny

 

Idzie nowe! “50 twarzy popkultury” to tom znaczący – dosłownie i w przenośni. Dosłownie, bo chociaż 50 rozdziałów w nim nie ma (a szkoda!), to niemal 700 stron imponuje i oszałamia rozpiętością tematyki. Od Markiza de Sade, Larsa von Triera i Sylvii Plath, przez kryminał retro, japońskie legendy i parateksty, aż do sieciowych zinów, Snapchata i gier wideo, 50 twarzy jawi się jako silva rerum współczesnej kultury. Nie ma tu krajobrazu, bo popkultura to bardziej światy równoległe niż jedna zmapowana kraina, ale anarchistyczny pluralizm głosów, perspektyw i te­matów jest tu po prostu oszałamiający. W przenośni, bo widzę to przynajmniej sporą garść teks­tów, które będą cytowane przez lata i drugą, nie mniejszą, takich, które może nie będą cytowane, ale jedynie ze względu na hermetyzm ich tematów […]. Kategoria pokoleń akademickich nie jest tu specjalnie wartościowa, ale z całą pewnością 50 twarzy popkultury dobitnie demonstruje, że mamy w Polsce cały szereg obiecujących naukowców o oryginalnych zainteresowaniach i świetnym warsztacie teoretycznym. Prym wiedzie wśród nich redaktorka wydawnictwa, Ksenia Olkusz, której długi wstęp do tomu może służyć jako lektura obowiązkowa na zajęcia z wprowadzenia do kultury, kiedyś nazywanej popularną. I to wszystko mistrzowsko złożone i w otwartym dostępie! Idzie nowe!

— z recenzji prof. nadzw. dr hab. Pawła Frelika
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w Google Books
Pobierz książkę w formacie .MOBI
Pobierz książkę w formacie .EPUB

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 4

 

Redakcja naukowa:
dr Ksenia Olkusz

Recenzje:
prof. nadzw. dr hab. Paweł Frelik
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz

Wyd. I elektroniczne
Kraków 2017
ISBN: 978-83-942923-6-2
ss. 677

Wykluczenia

WykluczeniaOpis: Problematyka związana z wykluczeniem i wykluczeniami jest jedną ze sztandarowych kwestii podejmowanych w dzisiejszych dyskusjach politycznych, filozoficznych i naukowych […]. Szczególną rangę zyskała ona w myśli postmodernistycznej i postpostmodernistycznej. Niezależnie od tego, zagadnienia wykluczenia, obcości, inności, nienormalności, nieprzystosowania itp. pojawiały się
w obszarze humanistyki, nauk społecznych i filozofii we wszystkich liczących się paradygmatach przełomu XX i XXI wieku. Dobrze się więc stało, że na gruncie polskim rozpoczęto systematyczną refleksję nad tym dyskursem i dyskursami […]. Teksty z tomu Wykluczenia z ogromnym rozmachem pokazują wszelkie przejawy wykluczenia ludzi we współczesnym świecie. Tak szerokie zakreślenie pola obserwacji, jakie występuje w tym zbiorze, stanowi […] ważny jego atut. Poszczególni autorzy konceptualizują pola badawcze, które następnie mogą stać się przedmiotem pogłębionych studiów nad problematyką wykluczenia.

 

— z recenzji prof. Andrzeja Radomskiego
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w Google Books
Pobierz książkę w formacie .MOBI
Pobierz książkę w formacie .EPUB

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 3

 

Redakcja naukowa:
dr hab. Joanna Hańderek
mgr Natalia Kućma

Recenzje:
prof. dr hab. Piotr Mróz
dr hab. Andrzej Radomski

Wyd. I elektroniczne
Kraków 2017
ISBN:  978-83-942923-5-5
ss. 342

Światy grozy

Światy grozyOpis: Tom monograficzny „Światy grozy” jest pierwszą z kilku książek o tej tematyce planowanych w ramach serii „Perspektywy Ponowoczesności”. Wspólnie z wieloma naukowcami zastanawiać się będziemy tu nad rozmaitymi aspektami grozy, jej realizacjami w różnych mediach, przez różnorodnych twórców. Istotną kwestią wydaje się próba uwzględnienia jak najszerszej perspektywy oglądu, wskazanie mechanizmów konstruowania grozy i ich wzajemnych korelacji. Cel ten może zostać zrealizowany jedynie wówczas, gdy nie ograniczy się introspekcji do treści już rozpoznanych naukowo czy postulowanych często w polskiej myśli badawczej (zwłaszcza w zakresie filologii słowiańskich) chęci izolowania się od osiągnięć i rezultatów pracy autorów zachodnich. Badania nad grozą są bowiem dziedziną dynamicznie się rozwijającą, dlatego warto także podejmować się analizowania dzieł nowszych, nienależących do klasycznego kanonu, także tych, które są wobec niego polemiczne. Problematyka grozy proponowana przez autorów rozdziałów w monografii „Światy grozy” stanowi próbę wyjścia poza tradycyjne ujęcia, dowodząc konieczności wieloparametrowe-go interpretowania i postrzegania omawianej konwencji. Egzemplifikują to zarówno teksty teoretyczne, jak i te o nachyleniu filozoficznym, również takie, których autorzy podjęli tematykę reinterpretacji figur grozy, czy też te wpisujące się w dyskurs ekonomiczny i paradygmat neoliberalny.

 

— z wprowadzenia Kseni Olkusz

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w Google Book
Pobierz książkę w formacie .MOBI
Pobierz książkę w formacie .EPUB

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 2

 

Redaktor naukowy:
dr Ksenia Olkusz

Recenzent:
dr hab. Jarosław Fazan

Wyd. I elektroniczne
Kraków 2016
ISBN: 978-83-942923-0-0
ss. 360

Zombie w kulturze

Zombie w kulturzeOpis: Monografia Zombie w kulturze pod redakcją Kseni Olkusz jest pierwszą w Polsce próbą syntetycznego opracowania filozoficznych i antropologiczno-kulturowych kontekstów związanych z funkcjonowaniem narracji „zombie-centrycznych” w ponowoczesności. Książka ta jest zarazem pierwszym tomem serii monografii naukowych „Perspektywy Ponowoczesności”, mającej w założeniu wydającego ją Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Krakowie wzbogacać krajobraz polskiej humanistyki o istotne problemy i tematy badawcze z zakresu filozofii, kultury i sztuki końca XX i początku XXI stulecia.

 

Niezmiernie cieszy mnie pojawienie się pierwszej w Polsce monografii poświęconej figurze zombie. Na Zachodzie tego typu wydawnictwa obecne są już od pewnego czasu, by wymienić choćby „The Undead and Philosophy. Chicken Soup for the Souless” pod redakcją Richarda Greene’a oraz K. Silema Mohammada. Przyznam, że tego typu wydawnictwa bardzo brakowało mi na polskim gruncie badawczym, ale się doczekałem. To ważny głos, który oddany zostaje milczącym zombie – niemym nie tylko z racji swojej natury, ale także dlatego, że w murach uniwersytetów i szkół rzadko traktuje się popkulturę, a szczególnie takie jej przejawy jak zombie, jako interesujący materiał badawczy. Jak się jednak okazuje, żywe trupy są interesujące pod względem naukowym i – o ironio – bardzo wiele mogą nam powiedzieć o naszej kulturze i nas samych. Oczywiście artykuły zawarte w tomie różnią się pod wieloma względami, ale liczy się różnorodność spojrzeń, która pokazuje jak złożonym motywem stały się zombie w ostatnich kilku dekadach. Jest tu kilka znakomitych i wyróżniających się tekstów, do których chętnie będę wracał.

— z recenzji naukowej dr. Mikołaja Marceli (Uniwersytet Śląski)

Pobierz/wyświetl .PDF
Wyświetl .PDF w repozytorium CeON
Wyświetl .PDF w Google Books
Pobierz książkę w formacie .MOBI
Pobierz książkę w formacie .EPUB

PERSPEKTYWY PONOWOCZESNOŚCI TOM 1

 

Redaktor naukowy:
dr Ksenia Olkusz

Recenzent:
dr Mikołaj Marcela

Wyd. I elektroniczne
Kraków 2015
ISBN: 978-83-942923-1-7
ss. 300

W planach wydawniczych

TOM XIII: Fantastyka, Wrocław: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2022

Procedura recenzowania

Wszystkie rozdziały publikowane w książkach w serii “Perspektywy Ponowoczesności przechodzą rygorystyczną, dwuetapową recenzję oraz wieloetapową redakcję naukową, językową i techniczną.

  1. W pierwszym etapie recenzowane są wszystkie rozdziały w trybie double-blind review przez niezależnego eksperta z danej dziedziny o stopniu minimum doktora habilitowanego, wyznaczonego przez redaktora naukowego serii w porozumieniu z redaktorem naukowym tomu.
  2. Autorzy nadesłanych rozdziałów otrzymują treść recenzji oraz możliwość ustosunkowania się do niej i nadesłania poprawionej wersji rozdziału w sytuacji, gdy recenzent dopuszcza taką możliwość.
  3. Rozdział poddawany jest następnie wnikliwej redakcji naukowej, językowej oraz technicznej, zapewniającej zgodność z wysokimi standardami publikacyjnymi Ośrodka (innowacyjność i oryginalność badawcza, nienaganność językowa i stylistyczna oraz zgodność z przyjętymi w serii wytycznymi edytorskimi).
  4. Na koniec, wszystkie rozdziały w formie kompletnego tomu przesyłane są do recenzji wydawniczej, oceniającej nie tylko jakość poszczególnych składających się na monografię zbiorową rozdziałów, ale również całokształt wysiłku redakcyjnego i koncepcję naukową tomu.

Ośrodek Badawczy Facta Ficta przeciwdziała także zjawiskom ghostwriting oraz guest authorship, wdrażając odpowiednie procedury, obligujące autorów publikacji do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji) i oznaczeniem głównej odpowiedzialności autora zgłaszającego manuskrypt. W związku z tym Ośrodek (1) ma prawo żądać ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure) a w razie odmowy – wnioskować o ujawnienie tych informacji i wstrzymać publikację rozdziału w tomie, a także (2) zastrzega sobie prawo do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, w tym zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki, których przejawy – ze szczególnym uwzględnieniem udowodnionych przypadków plagiatu, ghostwriting guest authorship – będą demaskowane i zgłaszane odpowiednim podmiotom.

Indeksacja

Tomy serii „Perspektywy Ponowoczesności” deponowane są w pełnym podglądzie na platformie Google Books, a także indeksowane w repozytorium CEEOL (Central Eastern European Online Library), CEON (Centrum Otwartej Nauki) oraz OpenAIRE. Wszystkie rozdziały od 2018 roku nadawane mają również numery DOI z open-accessowej bazy Zenodo.