Ośrodek Badawczy Facta Ficta od 4 kwietnia 2015 r. przyznaje granty zwalniające z konieczności uiszczania opłaty rejestracyjnej (registration fee waivers) na wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Ośrodek tym wszystkim, których dorobek naukowy jest zgodny z tematyką danej konferencji a których sytuacja finansowa nie pozwala na uczestnictwo w obradach.

Regulamin

 1. Grant Ośrodka Badawczego Facta Ficta, zwany dalej grantem lub zwolnieniem z opłaty konferencyjnej, jest przyznawany na zasadzie zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty konferencyjnej po otrzymaniu i pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia na daną konferencję.
 2. Dokumenty wymagane do aplikacji o grant należy wysłać wraz ze zgłoszeniem konferencyjnym.
 3. Każdorazowo Ośrodek może przyznać jeden grant.
 4. Lista beneficjentów grantu będzie publikowana na jednej z podstron oficjalnej strony Ośrodka (factaficta.org/granty).
 5. O grant mogą ubiegać się studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomo­wych i badacze nieafiliowani mający trudność w uiszczeniu opłaty konferencyjnej.
 6. Zwolnieniu z opłaty konferencyjnej nie podlegają (a) tytularni pracownicy naukowi, którzy zyskali uprawnienia studentów, doktorantów lub słuchaczy studiów podyplomowych; (b) beneficjenci grantów, subsydiów badawczych, dotacji celowych czy dotacji z badań statutowych (tzw. DS) przyznanych na cel zbieżny z udziałem w polskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej; (c) laureaci trzech grantów Ośrodka Badawczego Facta Ficta.
 7. Grant przyznawany jest na zasadzie zwolnienia z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver).
 8. Warunkiem otrzymania grantu jest posiadanie dorobku naukowego zgodnego z tematyką danej konferencji, w tym autorstwa (nie współautorstwa) minimum 4 artykułów naukowych, w tym przynajmniej 2 w czasopismach, których problematyka pokrywać się będzie z zakresem tematycznym konferencji LUB autorstwa (nie współautorstwa) minimum 2 artykułów naukowych w czasopismach punktowanych (z listy A, B lub C MNiSW), których problematyka pokrywać się będzie z zakresem tematycznym konferencji LUB autorstwa (nie współautorstwa) jednej recenzowanej monografii naukowej, której problematyka pokrywać się będzie z zakresem tematycznym konferencji .
 9. W ocenie dorobku naukowego nie będzie brana pod uwagę tematyka prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich i doktorskich), które nie ukazały się drukiem i tym samym ich treść nie może być oceniona przez recenzenta.
 10. Recenzje dorobku naukowego aplikantów odbywać się będą w trybie double blind review.
 11. Ośrodek Badawczy Facta Ficta nie będzie podawał do publicznej wiadomości nazwisk recenzentów dorobku naukowego aplikantów.
 12. Grant obliguje do udziału w konferencji przez wszystkie dni obrad.

Dotychczasowi laureaci

2015

dr Marta Kładź-Kocot (badacz niezależny) OBFF/RFW/SPS/2015-1
mgr Domonika Kozera (Uniwersytet Gdański) OBFF/RFW/SPS/2015-2
mgr Natalia Niciejewska (Uniwersytet Jagielloński) OBFF/RFW/SK/2015-3
mgr Tomasz Gęsina (Uniwersytet Śląski) OBFF/RFW/TP/2015-4

2016

dr Wojciech M. Marchwica (Uniwersytet Jagielloński) OBFF/RFW/50SOPC/2016-1
mgr Katarzyna Peplinska (Uniwersytet Jagielloński) OBFF/RFW/50SOPC/2016-2
dr hab. Andrzej Dróżdż (badacz niezależny) OBFF/RFW/HMV/2016-2
dr Anita Całek (Uniwersytet Jagielloński) OBFF/RFW/HMV/2016-3
mgr Kamil Kościelski (Uniwersytet Wrocławski) OBFF/RFW/SG/2016-1