Całek AnitaDr hab., prof. UJ Anita Całek – literaturoznawczyni, komparatystka i psycholog twórczości, adiunkt w Katedrze Komparatystyki Literackiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; autorka książek Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki: psychobiografia naukowa (2012), Biografia naukowa: od koncepcji do narracji (2013), Nowa teoria listu (2019) oraz artykułów publikowanych w monografiach wieloautorskich i czasopismach („Ruch Literacki”, „Wielogłos”, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Horyzonty Wychowania”, „Studia Poetica”); należy do kolegium redakcyjnego “Creatio Fantastica”, współpracuje z Ośrodkiem Badawczym Facta Ficta; jej główne obszary badań to biografistyka i metodologia biografii, epistolografia, osobowość twórcy, utopie i dystopie oraz literatura fantastyczna XIX-XXI wieku.

Marina 1

Dr hab. Marina Sałtykowa-Wołkowicz – doktor habilitowana nauk pedagogicznych; specjalistka z zakresu pedagogiki i psychologii. Wykładowca na Państwowym Grodzieńskim Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie na Białorusi. Brała udział w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest Autorką licznych publikacji. Wydała cztery podręczniki edukacyjne, w tym jeden elektroniczny. Opracowała program edukacyjny i prowadziła kursy z zakresu: „Nowoczesne koncepcje i strategie rozwoju pedagogiki”, „Pedagogika wychowania rodzinnego”, „Aktualne problemy pedagogiki społecznej”, „Podstawy badań naukowych”, „Podstawy praktycznej pracy nauczyciela”, „Zasoby i technologie informacyjne w pracy naukowej”, „Projektowanie i badanie działań edukacyjnych w wychowaniu przedszkolnym”, „Praca socjalno-pedagogiczna w placówce przedszkolnej”, „Socjalizacja dziecka w wieku przedszkolnym”, „Partnerstwo społeczne w wychowaniu przedszkolnym”, „Metodyka pracy nauczyciela społecznego”, „Profilaktyka społeczno-pedagogiczna zachowań dewiacyjnych”, „Podstawy pracy socjalno-pedagogicznej w internatach”, „Podstawy pracy nauczyciela socjalnego w miejscu zamieszkania”, „Profilaktyka zachowań samobójczych”, „Nadzór w działalności społecznej i pedagogicznej”, „Biblioterapia”, „Trening społeczno-pedagogiczny” itp. Pracowała jako pedagog społeczny z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. Prowadziła warsztaty edukacyjne „Wykorzystanie metody Miltona Ericksona w pracy z dziećmi”. Była konsultantem naukowym ośrodka doświadczalnego przy Ministerstwie Edukacji Republiki Białoruś „Stworzenie modelu pracy wychowawczej i profilaktycznej opartej na wspieraniu działalności wielodyscyplinarnych stowarzyszeń dziecięcych”. Była sekretarzem naukowym seminarium naukowego do dyskusji nad rozprawami doktorskimi na Wydziale Pedagogicznym GRSU im. Janki Kupały, członkiem Rady Naukowej Biuletynu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie („Spotkania. Rocznik Nauk Społecznych” PWSZ w Głogowie). Obecnie mieszka w Polsce.

Dr Łukasz Bartkowicz – ORCID 0000-0002-2542-5844, doktor filozofii, absolwent kulturoznawstwa Akademii Ignatianum oraz Uniwersytetu Ekonomicznego kierunku zarządzania; absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami oraz metodykami zwinnymi. Członek Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii. Publikacje doktora dotyczą obszarów, takich jak: współczesne problemy etyczne, próby łączenia filozofii i ekonomii oraz wyzwania i problemy współczesnej kultury. Zainteresowania naukowe doktora to przede wszystkim: etyka oraz filozofia ekonomii. W latach 2019-2020 prowadzący wykłady popularnonaukowe w Muzeum Historycznymi Miasta Krakowa oraz współprowadzący wykłady z filozofii na Uniwersytecie Ekonomicznymi. Przedstawiciel doktorantów w Komisji Stypendialnej Akademii Ignatianum oraz aktywny uczestnik licznych debat i konferencji dotyczących współczesnej etyki oraz filozofii.

Brońka Joanna

Mgr Joanna Brońka – magister informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracuje w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, pełniąc funkcję kierownika biblioteki, wykładowcy oraz pracownika biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku filologia polska, specjalności literaturoznawstwo. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się ekslibrisy, o których napisała dwie prace – licencjacką oraz magisterską, a ponadto teksty: Grafika użytkowa (1991-2013). Historia i działalność Krakowskiej Galerii Ekslibrisu (2015), Rok 2016 – czas dwóch pięćsetleci (2016). Ponadto w obszarze zainteresowań znajduje się szeroko rozumiana fantastyka – przede wszystkim książki, seriale, filmy oraz czasopisma. Swoje zainteresowanie kieruje również w stronę mediów, czasopiśmiennictwa i historii książki. Od 2018 roku sekretarzuje redakcji czasopisma „Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media”. Jest również asystentem redaktora naukowego serii „Perspektywy Ponowoczesności”. Prywatnie pracoholik oraz miłośniczka książek i kotów, w Ośrodku zgodnie uważana za osobę o wielu talentach.

s200_fryderyk.kwiatkowskiMgr Fryderyk Kwiatkowski – przygotowuje rozprawę doktorską o micie gnostyckim w Hollywood (1990-2003), którą będzie bronił na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie w Groningen (joint-PhD candidate). W swoich badaniach koncentruje się na starożytnym gnostycyzmie i jego recepcji w kulturze Zachodu, między innymi w zachodnim ezoteryzmie, dwudziestowiecznej filozofii politycznej i myśli krytycznej, nowych ruchach religijnych, a także popkulturze amerykańskiej. Inspirując się twórczością Hansa Jonasa, Carla G. Junga, Erica Voegelina, czy Hansa Blumenberga, którzy wskazywali na istnienie filozoficznych związków między gnostycyzmem i nowoczesnością, poszukuje ich w dyskursach o utopiach i dystopiach, teoriach konspiracyjnych, krytycznych teoriach kultury, a także narracjach fikcjonalnych. Badając te ostatnie, stara się lepiej zrozumieć występujące w nich treści fantastyczne, ich związki z religią, duchowością ponowoczesną oraz myślą starożytną. Ukończył staże naukowe w „Center for Hermetic Philosophy and Related Currents” na Uniwersytecie Amsterdamskim i w „Centre for Religious Studies” na Uniwersytecie w Groningen. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r. Publikował między innymi w „Journal of Religion and Film”, „CLCWeb: Comparative Literature and Culture”, „Gnosis: Journal of Gnostic Studies”, „Canadian-American Slavic Studies”.

Zielonka Konrad.mMgr Konrad Zielonka – magister, doktorant w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; był członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma naukowo-literackiego „Creatio Fantastica. Zagadnienia i Problemy Fantastyki”, współpracuje z Ośrodkiem Badawczym Facta Ficta. Autor m.in. artykułów Czas snu i rzeczywistość duchowa. Aborygeńska koncepcja wszechświata i naukowość w „Trylogii Solarnej” Jana Maszczyszyna, Neosybirsk. Federacja bliskiej przyszłości w cyklu „Neosybirsk” Michała Gołkowskiego , Ten zdumiewający czas, czyli czasoprzestrzenne podróże polskich steampunkowców. Jego zainteresowania naukowe związane są z fantastyką, bada steampunk w literaturze polskiej oraz retro-wizje wieku XIX we współczesnej literaturze fantastycznej. 

Wiktoria Pierzak – absolwentka studiów licencjackich na kierunku polonistyka-komparatystyka w ramach MISH UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury. Szczególnie interesują ją: filozoficzne inspiracje i konteksty, wpływy buddyjskie w literaturze zachodniej, zwrot przestrzenny, światotwórstwo, korespondencja sztuk ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy literaturą a sztukami plastycznymi, a także gry komputerowe jako nowa forma opowieści.