Całek AnitaDr Anita Całek – literaturoznawczyni, komparatystka i psycholog twórczości, adiunkt w Katedrze Komparatystyki Literackiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; autorka książek Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki: psychobiografia naukowa (2012), Biografia naukowa: od koncepcji do narracji (2013), Nowa teoria listu (2019) oraz artykułów publikowanych w monografiach wieloautorskich i czasopismach („Ruch Literacki”, „Wielogłos”, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Horyzonty Wychowania”, „Studia Poetica”); należy do kolegium redakcyjnego “Creatio Fantastica”, współpracuje z Ośrodkiem Badawczym Facta Ficta; jej główne obszary badań to biografistyka i metodologia biografii, epistolografia, osobowość twórcy, utopie i dystopie oraz literatura fantastyczna XIX-XXI wieku.

 

 Dr Barbara Szymczak-Maciejczyk
– literaturoznawca; tytuł magistra filologii polskiej uzyskała na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie) jest również magistrem dziennikarstwa i komunikacji społecznej (kierunek ten ukończyła na Uniwersytecie Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Dotychczasowe badania naukowe poświęciła w szczególności pisarstwu Marii Kuncewiczowej i, w mniejszym stopniu, Anne Rice. W latach 2017-2019 była zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Creatio Fantastica. Zagadnienia i Problemy Fantastyki”; od 2017 roku jest redaktorką działu Varia w czasopiśmie „Facta Ficta Journal of Theory, Narrative and Media”. Autorka artykułów i rozdziałów dotyczących pisarstwa kobiecego i figur fantastycznych w literaturze współczesnej. W przygotowaniu do druku znajduje się monografia poświęcona zagadnieniu miłości i samotności w prozie Marii Kuncewiczowej. Główne zainteresowania badawcze dotyczą women’s studies, kultury współczesnej, studiów nad pamięcią kulturową i hauntologii.

 
 

Brońka JoannaMgr Joanna Brońka – magister informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracuje w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, pełniąc funkcję kierownika biblioteki, wykładowcy oraz pracownika biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku filologia polska, specjalności literaturoznawstwo. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się ekslibrisy, o których napisała dwie prace – licencjacką oraz magisterską, a ponadto teksty: Grafika użytkowa (1991-2013). Historia i działalność Krakowskiej Galerii Ekslibrisu (2015), Rok 2016 – czas dwóch pięćsetleci (2016). Ponadto w obszarze zainteresowań znajduje się szeroko rozumiana fantastyka – przede wszystkim książki, seriale, filmy oraz czasopisma. Swoje zainteresowanie kieruje również w stronę mediów, czasopiśmiennictwa i historii książki. Od 2018 roku sekretarzuje redakcji czasopisma „Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media”. Jest również asystentem redaktora naukowego serii „Perspektywy Ponowoczesności”. Prywatnie pracoholik oraz miłośniczka książek i kotów, w Ośrodku zgodnie uważana za osobę o wielu talentach.

 

s200_fryderyk.kwiatkowskiMgr Fryderyk Kwiatkowski – przygotowuje rozprawę doktorską o micie gnostyckim w Hollywood (1990-2003), którą będzie bronił na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie w Groningen (joint-PhD candidate). W swoich badaniach koncentruje się na starożytnym gnostycyzmie i jego recepcji w kulturze Zachodu, między innymi w zachodnim ezoteryzmie, dwudziestowiecznej filozofii politycznej i myśli krytycznej, nowych ruchach religijnych, a także popkulturze amerykańskiej. Inspirując się twórczością Hansa Jonasa, Carla G. Junga, Erica Voegelina, czy Hansa Blumenberga, którzy wskazywali na istnienie filozoficznych związków między gnostycyzmem i nowoczesnością, poszukuje ich w dyskursach o utopiach i dystopiach, teoriach konspiracyjnych, krytycznych teoriach kultury, a także narracjach fikcjonalnych. Badając te ostatnie, stara się lepiej zrozumieć występujące w nich treści fantastyczne, ich związki z religią, duchowością ponowoczesną oraz myślą starożytną. Ukończył staże naukowe w „Center for Hermetic Philosophy and Related Currents” na Uniwersytecie Amsterdamskim i w „Centre for Religious Studies” na Uniwersytecie w Groningen. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r. Publikował między innymi w „Journal of Religion and Film”, „CLCWeb: Comparative Literature and Culture”, „Gnosis: Journal of Gnostic Studies”, „Canadian-American Slavic Studies”.

Zielonka Konrad.mMgr Konrad Zielonka – magister, doktorant w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; członek kolegium redakcyjnego czasopisma naukowo-literackiego „Creatio Fantastica. Zagadnienia i Problemy Fantastyki”, współpracuje z Ośrodkiem Badawczym Facta Ficta. Jego zainteresowania naukowe obejmują interpretacje współczesnej fantastyki polskiej, postapo, steampunk w literaturze polskiej oraz retro-wizje wieku XIX we współczesnej literaturze fantastycznej.